Rekrutacja 2021/2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 stycznia 2021

ZAPRASZAMY DO KLASY 1 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOKANINIE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W REKRUTACJI NA ROK 2021/2022 DO:

- ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ - TZW. "0"

- KLASY PIERWSZEJ

    

Niezbędne dokumenty znajdziecie Państwo poniżej - można je także pobrać w sekretariacie szkoły.

Termin złożenia: od 10.02.2021 do 31.03.2021 do godz. 15:00

Skrót regulaminu:

  1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kokaninie zwany dalej Zespołem prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

  2. Do klasy I w Szkole Podstawowej w Kokaninie przyjmowane są dzieci 7 letnie, zamieszkałe w obwodzie szkoły, które odbyły roczne przygotowanie przedszkolne - na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych. (załącznik nr 1).

Obwód szkoły: Kokanin, Kolonia Kokanin, Niedźwiady, Borków Nowy

  1. Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych do klasy I może zostać przyjęte dziecko 6-letnie jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. (załącznik nr 2).

  2. Dokumenty wymienione w punktach 2 i 3 należy składać w sekretariacie Zespołu w godz. 7:00 – 15:00. Kokanin 67, 62-817 Żelazków.

  3. Kandydaci spoza obwodu Szkoły Podstawowej w Kokaninie mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, w którym będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący w uchwale nr XIII/118/2016.

  4. Przyjęcie ucznia odbywa się po pozytywnej decyzji Komisji Rekrutacyjnej, od której służy odwołanie do dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego .

  5. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Żelazków mogą być przyjęci do klasy I, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

  6. Wyniki rekrutacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w Szkole Podstawowej w Kokaninie.

 

ZAPRASZAMY

Magdalena Szczepaniak