Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie

Rekrutacja do klasy 1 w roku szkolnym 2024/2025

26 stycznia 2024

ZAPRASZAMY DO KLASY 1 W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W KOKANINIE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W REKRUTACJI NA ROK 2024/2025 DO:

- KLASY PIERWSZEJ

   sala gimnastyczna, boisko do siatkówki

Niezbędne dokumenty znajdziecie Państwo poniżej - można je także pobrać w sekretariacie szkoły.

Termin złożenia: od 05.02.2024 do 29.03.2024 do godz. 15:00

Skrót regulaminu:

  1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kokaninie zwany dalej Zespołem prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

  2. Do klasy I w Szkole Podstawowej w Kokaninie przyjmowane są dzieci 7 letnie, zamieszkałe w obwodzie szkoły, które odbyły roczne przygotowanie przedszkolne - na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych. (załącznik nr 1).

Obwód szkoły: Kokanin, Kolonia Kokanin, Niedźwiady, Borków Nowy

  1. Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych do klasy I może zostać przyjęte dziecko 6-letnie jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. (załącznik nr 2).

  2. Dokumenty wymienione w punktach 2 i 3 należy składać w sekretariacie Zespołu w godz. 7:00 – 15:00. Kokanin 67, 62-817 Żelazków.

  3. Kandydaci spoza obwodu Szkoły Podstawowej w Kokaninie mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, w którym będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący w uchwale nr XIII/118/2016.

  4. Przyjęcie ucznia odbywa się po pozytywnej decyzji Komisji Rekrutacyjnej, od której służy odwołanie do dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego .

  5. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Żelazków mogą być przyjęci do klasy I, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

  6. Wyniki rekrutacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w Szkole Podstawowej w Kokaninie.

 

ZAPRASZAMY

Magdalena Szczepaniak