Test diagnostyczny - Egzamin ósmoklasisty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 lutego 2021

Tak zwany egzamin próbny można przeprowadzić w terminie od17 do 19 marca br., zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • 17 marca br.(środa), godz. 9:00 język polski
  • 18 marca br.(czwartek), godz. 9:00 matematyka
  • 19 marca br.(piątek), godz. 9:00 języki obce nowożytne.

O szczegółach organizacji będą informować: wychowawca i nauczyciele przedmiotu.

Materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl), na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki w dniu, w którym będzie przeprowadzany test z danego przedmiotu, o godz. 9:00, tak aby umożliwić wzięcie udziału w badaniu diagnostycznym uczniom, którzy z różnych względów nie będą mogli uczestniczyć w diagnozie w szkole.

Zasady oceniania rozwiązań zadań będą zamieszczane na ww. stronach internetowych oraz przekazywane dyrektorom szkół za pośrednictwem systemu SIOEO każdego dnia diagnozy ok. godz. 16:00.

Przeprowadzenie testu diagnostycznego jest dobrowolne. Jeżeli szkoła podejmie decyzję o przeprowadzeniu testu, będzie on przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi). Diagnoza musi zostać przeprowadzona z zachowaniem wszelkich reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.Test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. dania uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym(tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników testu diagnostycznego z poszczególnych przedmiotów.

 w 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki. Zmianie w stosunku do egzaminów w latach 20192020 ulegnie również liczba punktów, jaką można uzyskać za rozwiązanie zadań w danym arkuszu egzaminacyjnym. Wszystkie szczegóły dotyczące egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów są dostępne w aneksach do informatorów o egzaminie ósmoklasisty na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Pragnę również zwrócić Państwa uwagę na to, że zadania w teście diagnostycznym mogą dotyczyć zagadnień lub lektur obowiązkowych nieomawianych na lekcjach do połowy marca br. Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać: informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów, w tym aneksy do informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021, przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów, arkusze próbnych egzaminów ósmoklasisty z ubiegłych lat, osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych, filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.