Rekrutacja 2022/2023

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 lutego 2022

Szanowni Rodzice!

Rozpoczynamy rekrutację do klasy 1 w Szkole Podstawowej w Kokaninie.

Nabór wniosków rozpoczynamy 10 lutego 2022.

Rekrutacja potrwa do 28 kwietnia 2022, następnie rozpocznie się postępowanie uzupełniające.

Zapraszamy do odwiedzania konta ZSP Kokanin na Facebooku, gdzie można zobaczyć bieżącą pracę szkoły.

Wkrótce więcej informacji i niezbędne dokumenty do złożenia.

Zapraszamy!

 

Regulamin Rekrutacji do Szkoły Podstawowej w Kokaninie w roku szkolnym 2022/2023

 1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kokaninie zwany dalej Zespołem prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 2. Do klasy I w Szkole Podstawowej w Kokaninie przyjmowane są dzieci 7 letnie, zamieszkałe w obwodzie szkoły, które odbyły roczne przygotowanie przedszkolne - na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych. (załącznik nr 1 do zarządzenia – dostępny w sekretariacie szkoły i na stronie www).

Obwód szkoły: Kokanin, Kolonia Kokanin, Niedźwiady, Borków Nowy

 1. Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych do klasy I może zostać przyjęte dziecko 6-letnie jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. (załącznik nr 2 do zarządzenia - dostępny w sekretariacie i na stronie www szkoły).

 2. Dokumenty wymienione w punktach 2 i 3 należy składać w sekretariacie Zespołu w godz. 7:00 – 15:00. Kokanin 67, 62-817 Żelazków wg terminów podanych w zarządzeniu nr 10/2022 Wójta Gminy Żelazków.

 3. Kandydaci spoza obwodu Szkoły Podstawowej w Kokaninie mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, w którym będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący w uchwale nr XIII/118/2016.

 4. Przyjęcie ucznia odbywa się po pozytywnej decyzji Komisji Rekrutacyjnej, od której służy odwołanie do dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego .

 5. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Żelazków mogą być przyjęci do klasy I, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 6. Wyniki rekrutacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy w Szkole Podstawowej w Kokaninie.

 7. Prace komisji rekrutacyjnych powołanych przez dyrektora Zespołu odbywają się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2019 poz. 1737).

Magdalena Szczepaniak