Zasady organizacji egzaminu 2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania. 

Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany:

a. w terminie głównym - w maju – w szkołach dla dzieci i młodzieży

b. w terminie dodatkowym -  w czerwcu – w szkołach dla dzieci i młodzieży

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

a. z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO

b. przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem. 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej i obejmuje następujące przedmioty:

a. język polski

b. matematykę

c. język obcy nowożytny.

Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia.

Pierwszego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut.

Drugiego dnia jest przeprowadzany egzamin z matematyki, który trwa 100 minut.

Trzeciego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

 

Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut)

Artykuły

Wskazówki dotyczęce organizacji egzaminu

15 maja 2020

Magdalena Szczepaniak