Płatności za wyżywienie - przedszkole

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 września 2020

Czas bezpłatnego korzystania z wychowania przedszkolnego - bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 8.00-13.00

Opłata za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia, w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego obejmującej zajęcia opiekuńczo — wychowawcze dla dzieci nalicza się w wysokości ustalonej w uchwale Nr LII/277/14 Rady Gminy Żelazków z dnia 24 lipca 2014 roku zmienionej uchwałą Nr XXII/206/2017 Rady Gminy Żelazków z dnia 9 lutego 2017 r. (zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm./ - kwota ta w chwili obecnej wynosi 1 zł.)

Odpłatność dzienną za wyżywienie ustala Dyrektor na podstawie kosztów zakupu posiłków - od września 2020 stawka ta wynosi 8 zł 00 gr.  (śniadanie, obiad, podwieczorek)

Opłata za świadczone usługi winna być uiszczana do dnia 15-go każdego miesiąca z góry wg deklaracji pobytu dziecka w przedszkolu na konto ZSP Kokanin:

BS Ziemi Kaliskiej 0/Żelazków,  66 8404 0006 2109 0000 1680 0001

W tytule płatności należy podać: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który uiszczana jest opłata.

 

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE WRZRESIEŃ - 22 dni X 8zł = 176 zł

OPŁATA ZA DODATKOWY CZAS POBYTU - WG ZŁOŻONYCH DEKLARACJI

Magdalena Szczepaniak